Systeemdynamica

Bij QRM is doorlooptijdreductie een belangrijke activiteit. Om flinke reductie te bereiken is het noodzakelijk om de organisatiestructuur aan te passen. Daarnaast is het erg belangrijk iets van systeemdynamica af te weten en hoe hiermee om te gaan.systeemdynamica afbeelding 1 snelweg

De MCT is namelijk het resultaat van interacties en dynamica tussen beschikbare bronnen en uit te voeren taken. In een systeem dat vol zit, krijg je dat de onderdelen in dat systeem elkaar op een gegeven moment gaan beïnvloeden, ze  gaan een reactie bij elkaar oproepen. Het begrijpen hoe dit werkt of beter nog hoe je het voorkomt is van wezenlijk belang om de MCT te reduceren. De snelweg met daarop het verkeer is een ideale metafoor om systeemdynamica uit te leggen.

Hoe ontstaan in het verkeer namelijk files? Deze ontstaan door toenemende drukte en door optredende variabiliteit. Drukte lijkt duidelijk: hoe drukker een weg bezet wordt hoe eerder er files ontstaan. Maar wat is variabiliteit? Variabiliteit zijn variaties in bijv. rijsnelheid, iemand die remt, iemand die van strook wisselt maar ook invloeden als regen, schemering etc. Hoe meer variabelen er zijn hoe eerder files zullen ontstaan.

systeemdynamica grafiek 1Om nu de relatie tussen doorlooptijd, bezetting en variabiliteit uit te leggen helpt de grafiek. Op de horizontale as staat de bezetting weergegeven, op de verticale de doorlooptijd. Als het rustig is op de weg zal de doorlooptijd relatief laag zijn (linksonder). Bij toenemende drukte zal de doorlooptijd eerst niets toenemen. Vervolgens zal deze recht evenredig met de toename van drukte toenemen. Er vindt nog geen interactie plaats. Op een gegeven moment zie je de effecten van de dynamica, bronnen gaan interfereren met elkaar en de doorlooptijd gaat sterker toenemen. (We zitten in de curve net voor 70%). Boven een bepaalde bezetting zal de doorlooptijd progressief toe gaan nemen. Dit is het gebied waar we uit moeten blijven (het gearceerde gebied boven de 70% in de grafiek). Hoe hoger de variabiliteit, hoe eerder de progressieve toename zal plaatsvinden (bijv. al bij 60% bezetting). Hoe minder variabelen, hoe voller we het kunnen plannen. Het is moeilijk om een getal te noemen tot hoeveel procent je het proces mag benutten. Waar het op neer komt is dat werk moet blijven stromen in het proces. Een goede graadmeter is dus de doorstroming: zolang het werk voldoende blijft doorstromen mag er iets bijgepland worden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de doorstroming in stand blijft? Er zijn 3 factoren die dit kunnen bewerkstelligen:

Reduction of variability

Variability is the difference in arrival time and the difference in production time of the
orders. How can we reduce the variability?

  • No selling campaigns any more that can cause peaks
  • No rebates for quantum sales
  • No more combining of orders during the week
  • Daily despatch of orders
  • Try to equalise the orders as much as possible with regard to lead time (=
    operation time + set-up time)

Increase your space capacity

  • Take care of setup time reduction
  • Try to reduce the operation time
  • Take care of clear utilisation of the source and avoid losses like rework, rush jobs, producing –to-stock, machine stops etc.

Reduceer de totaaltijd per order

systeemdynamica grafiek 2To reduce the total time per order you need a totally different approach when you look at your lot size. With QRM the lot size is not based on costs but on lead time. With the traditional lot size, based on efficiency, the lot size will be as big as possible. This choice however has a very negative effect on the flow, the bigger the lot size the longer the lead time. The lot size with QRM is determined in a different way, being as short as possible lead time. Take a look at the next figure:

systeemdynamica grafiek 3The minimum of the lot size is very dependent on the set-up time. The more we can reduce the set-uptime, the closer we can get to the lot size of one (One-piece-flow). Within QRM SMED(program from Lean to reduce the setup times) is a very important tool to reduce the lot sizes and with that reduce the lead times.

You will find more information about system dynamics in appendix D from the book ‘It’s about time’.